Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
* Dinyatakan semula selepas penerimaan MFRS 15: Revenue from Contract with Customers
** Tidak termasuk kendalian yang dihentikan dan keuntungan daripada pelupusan subsidiari
Hasil Kendalian (RM Juta)
TF2019
TF2020
TF2021
TF2022
TF2023
Hasil30,29418,711
22,505
36,749
37,549
Keuntungan Kendalian
1,147
403
751
1,149
1,351
Untung Sebelum Pencukaian
1,129
386
741
1,135
1,332
Keuntungan Bersih Yang Boleh Diagihkan Kepada Pemegang Saham Syarikat
829
276
530
777
943
Penyata Kunci Data Kedudukan Kewangan (RM Juta)
TF2019
TF2020
TF2021
TF2022
TF2023
Harta, Loji dan Kelengkapan4,135
4,067
4,018
4,115
4,117
Jumlah Aset
9,996
8,360
9,601
11,258
11,487
Jumlah Pinjaman
334178116184152
Jumlah Liabiliti
3,985
2,684
3,985
5,470
5,650
Modal Syer
993
993
993
993
993
Ekuiti Pemegang Saham
5,976
5,644
5,582
5,743
5,768
Maklumat Syer (Per Syer)
TF2019
TF2020
TF2021
TF2022
TF2023
Pendapatan Asas 83.5 sen
27.8 sen
53.3 sen
78.2 sen
94.9 sen
Dividen Kasar
85 sen
38.0 sen
70.0 sen
76.0 sen
80.0 sen
Share price as at financial year end (RM)
23.1021.40
20.60
23.00
21.84
Nisbah Kewangan (%)
TF2019
TF2020
TF2021
TF2022
TF2023
Pulangan ke atas Jumlah Aset
8.4
3.3
5.5
7.0
8.4
Nisbah Hutang Ekuiti
5.63.1
2.1
3.22.6
Nisbah Pembayaran Dividen
104.0
96.0
102.0
100.0
91.0
Ooops!
Generic Popup