Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
PETRONAS Dagangan Berhad ("PDB") telah menyediakan alat komunikasi berasaskan web dan forum pembelajaran bersama tetapi tidak terhad kepada forum dalam talian, aplikasi dalam talian, laman web peribadi, surat berita dalam talian, permainan, papan buletin, bilik sembang , akaun e-mel dan iklan kecil ("Perkhidmatan") melalui laman web MyMesra dan Rangkaiannya ("laman web MyMesra").
Anda maklum bahawa PDB menyediakan Perkhidmatan kepada anda tertakluk kepada terma dan syarat berikut tanpa apa-apa pengubahsuaian daripada pihak anda.
 • Penerimaan Syarat Perkhidmatan
  Perkhidmatan disediakan secara percuma kepada anda (kecuali dinyatakan sebaliknya). Walaupun sebahagian daripada Perkhidmatan boleh dilihat hanya dengan mengunjungi laman web MyMesra, untuk mengakses papan buletin dan / atau kandungan, menyertai forum dan / atau mengakses perkhidmatan tambahan lain dari laman web MyMesra, anda perlu mendaftar sebagai ahli MyMesra . Jika anda mendaftar sebagai ahli MyMesra, Syarat Perkhidmatan ini akan mengawal penggunaan laman web MyMesra dan Perkhidmatan termasuk akses kepada papan buletin, forum, bilik sembang, akaun e-mel, kandungan, penyertaan kuiz, menggunakan atau memuat turun aplikasi dalam talian dan laman web peribadi yang mungkin disediakan kepada anda berkaitan dengan Perkhidmatan dan ciri-ciri lain. Dengan melog masuk sebagai ahli MyMesra dan / atau melengkapkan proses pendaftaran dan dengan menggunakan laman web MyMesra anda menandakan bahawa anda menerima Syarat Perkhidmatan ini dan anda menunjukkan perjanjian anda untuk terikat dengan Syarat Perkhidmatan ini. Syarat-syarat Perkhidmatan ini, bersama-sama dengan mana-mana Syarat Perkhidmatan tambahan yang terpakai yang berkaitan dengan perkhidmatan, produk, acara atau kursus tertentu yang mengawal penggunaan Perkhidmatan dan PDB anda tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini. PDB berhak, mengikut budi bicaranya sendiri untuk menukar, mengubah, memadam atau menambah Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa dan tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda. Untuk mengelakkan keraguan anda membuat pertanyaan yang sewajarnya, dan sentiasa menyemak maklumat yang dipaparkan di laman web MyMesra untuk memastikan sebarang perubahan tersebut. Sebarang penggunaan laman web MyMesra dan Perkhidmatan daripada anda selepas pengeposan apa-apa perubahan, pengubahsuaian, variasi atau penambahan itu akan menjadi penerimaan anda terhadap terma dan syarat seperti yang diubah, diubah suai, ditokok tambah atau ditambah. Jika anda tidak mahu terikat oleh perubahan kepada Syarat Perkhidmatan tersebut, anda tidak boleh menggunakan Perkhidmatan. Penggunaan terus laman web MyMesra dan Perkhidmatan akan menandakan penerimaan anda terhadap sebarang perubahan dalam Syarat Perkhidmatan yang dinyatakan di sini. Capaian tanpa izin, pameran, muat turun, pelesenan, pengubahsuaian, penyiaran semula, penggunaan (termasuk penciptaan karya terbitan), pengedaran, penghasilan semula, penyalinan, penghantaran semula, penerbitan, penjualan, eksploitasi (komersial atau sebaliknya) atau sebarang jenis pemindahan bahagian laman web MyMesra, termasuk tetapi tidak terhad kepada semua maklumat, kenyataan, teks, artikel, data, imej, skrin, laman web, mesej, perkhidmatan, produk, kursus, acara dan peralatan ("Kandungan") adalah dilarang.

  Dari masa ke masa PDB boleh menambah Syarat Perkhidmatan ini dengan istilah tambahan yang berkaitan dengan kandungan, perkhidmatan, produk, kursus atau acara tertentu ("Syarat Tambahan") dan anda memahami dan bersetuju bahawa Syarat-Syarat Tambahan tersebut digabungkan dengan merujuk kepada Syarat-Syarat Perkhidmatan ini.

  "Rangkaian" akan beroperasi untuk menampung laman web MyMesra dan laman mikro produknya termasuk, tetapi tidak terhad kepada laman Korporat PETRONAS Dagangan, Bahan Pelincir PETRONAS, PETRONAS Primax 3, laman Program Kesetiaan Mesra PETRONAS, SmartPay dan MyStation.
 • Maklumat Pendaftaran dan Polisi Privasi
  Apabila anda mendaftar dengan MyMesra, anda dikehendaki memberikan maklumat berikut: nama pengguna, kata laluan, alamat e-mel, nama, tarikh lahir, jantina, jenis keahlian, alamat, poskod, negeri dan negara. Di samping itu, anda boleh memilih untuk memberi maklumat tambahan termasuk maklumat komuniti anda, bangsa, agama, status perkahwinan, bilangan anak, nombor telefon rumah dan nombor telefon bimbit.

  Anda hendaklah memberikan maklumat terkini, tepat, jujur dan lengkap tentang diri anda semasa proses pendaftaran, seperti yang diminta oleh Borang Pendaftaran. Anda juga harus mengemas kini maklumat tersebut apabila diperlukan untuk memastikan ia kekal terkini, jujur dan lengkap sepanjang masa.

  Sebarang maklumat yang diberikan oleh anda dalam Borang Pendaftaran atau dikumpulkan oleh PDB atau pihak ketiga semasa melawat ke laman web MyMesra akan tertakluk kepada terma Kenyataan Privasi PDB yang dimasukkan di sini dengan rujukan. Klik di sini jika anda ingin membaca Kenyataan Privasi PDB. PDB berhak untuk menawarkan perkhidmatan dan produk pihak ketiga kepada anda berdasarkan keutamaan yang anda pilih semasa proses pendaftaran dan berdasarkan keutamaan anda yang seterusnya.

  Sekiranya PDB mendapati atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa maklumat yang anda berikan tidak terkini, tidak tepat, tidak lengkap dalam apa cara sekalipun atau anda telah memberikan PDB maklumat pendaftaran palsu atau mengelirukan, PDB berhak sama ada untuk menggantung atau menamatkan keanggotaan anda atau menghalang anda daripada mengakses kandungan, perkhidmatan, produk, kursus atau peristiwa tertentu atau penggunaan Perkhidmatan dengan lebih lanjut.
 • Tanggungjawab Anda sebagai Ahli MyMesra
  PDB berhak untuk meluluskan atau menolak sebarang ID MyMesra yang anda cadangkan semasa proses pendaftaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kerahsiaan, keselamatan dan penggunaan ID MyMesra dan Kata Laluan, serta semua aktiviti yang diminta menggunakannya. Untuk mengelakkan keraguan, anda bertanggungjawab ke atas semua kenyataan yang dibuat, kandungan mesej anda, maklumat atau data yang disiarkan, apa-apa tindakan yang boleh menjejaskan laman web MyMesra ini dan yang berkaitan atau timbul daripada penggunaan ID MyMesra dan Kata Laluan anda.

  Anda dinasihatkan untuk menukar Kata Laluan MyMesra secara berkala untuk memastikan keselamatan terpelihara. ID dan Kata Laluan MyMesra hanya boleh digunakan oleh anda dan bukannya orang lain.

  Anda bersetuju untuk tidak memberikan atau mendedahkan ID atau Kata Laluan MyMesra anda kepada mana-mana pihak. Anda bersetuju untuk memberitahu PDB dengan segera jika anda mengetahui atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa terdapat beberapa pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini, penggunaan tanpa izin ID atau Kata Laluan MyMesra anda atau sebarang pelanggaran keselamatan berkaitan dengannya.

  Sekiranya PDB mendapati bahawa terdapat pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran dalam keselamatan ID MyMesra atau Kata Laluan, PDB boleh mengikut budi bicaranya menangguhkan akses ke laman web MyMesra atau penyediaan Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya.

  Apa-apa maklumat ahli MyMesra lain yang anda gunakan, peribadi atau sebaliknya, untuk apa-apa tujuan, komersial atau sebaliknya, atau untuk mendapatkan keuntungan kewangan langsung (misalnya pemasaran massa) adalah dilarang sama sekali. Sebarang penggunaan sedemikian disifatkan sebagai melanggar Syarat Perkhidmatan ini. Laman web MyMesra dan Perkhidmatan akan digunakan oleh anda untuk kegunaan peribadi sahaja. Kegunaan komersial laman web MyMesra dan Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali kecuali telah mendapat kebenaran bertulis daripada PDB.

  Anda hendaklah sentiasa melindungi dan terus melindungi PDB daripada menanggung walau apa pun kerugian dan kerosakan yang ditanggung atau dikekalkan oleh PDB yang disebabkan oleh sebarang penggunaan atau penyalahgunaan ID dan Kata Laluan MyMesra anda, termasuk sebarang penggunaan atau penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

  Disebabkan sifat Internet, PDB tidak dapat menjamin bahawa apa-apa maklumat atau kandungan di laman web MyMesra sepenuhnya bebas daripada trojan horse, virus, worm, spider, bot atau sebarang kod yang mungkin memudaratkan komputer anda. Penggunaan dan penyimpanan apa-apa maklumat termasuk, tanpa had, ID MyMesra dan Kata Laluan dan apa-apa maklumat lain yang terdapat pada komputer anda atau media komunikasi lain adalah pada risiko anda sendiri dan tanggungjawab anda. Anda bertanggungjawab untuk menyediakan dan menyelenggara peralatan komunikasi (termasuk komputer peribadi dan modem) dan perkhidmatan telefon atau alternatif yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan laman web MyMesra atau Perkhidmatan atau maklumat, dan untuk semua yuran perkhidmatan komunikasi dan caj yang ditanggung oleh anda dalam mengakses laman web MyMesra atau Perkhidmatan atau maklumat.
 • Garis Panduan Mengendalikan Ahli MyMesra
  PDB, dengan menggunakan usaha terbaiknya, akan menapis kandungan yang diberikan kepada laman web MyMesra dan yang boleh diakses di laman web MyMesra.

  PDB dengan budi bicaranya boleh membuang atau mengubah suai kandungan tersebut atas dasar bahawa ia mungkin melanggar Syarat Perkhidmatan ataupun sebaliknya bertentangan iaitu PDB tidak akan terikat dengan apa-apa permintaan untuk menghapuskan apa-apa kandungan.

  PDB tidak akan menjamin kesahihan, ketepatan, integriti atau kualiti mana-mana Kandungan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua Kandungan yang anda muat naik, siarkan, e-mel, menghantar atau menyediakannya melalui Perkhidmatan. Dalam keadaan apa pun, PDB akan bertanggungjawab dengan apa-apa cara untuk sebarang Kandungan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana Kandungan, atau untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat penggunaan mana-mana Kandungan yang disiarkan, dihantar e-mel, dihantar atau sebaliknya disediakan atau boleh diakses melalui laman web MyMesra.

  Anda bersetuju bahawa ketika menggunakan Perkhidmatan anda tidak akan melakukan apa-apa perbuatan, atau meninggalkan apa-apa perbuatan, atau bersetuju melakukan apa-apa perbuatan, jika perbuatan, peninggalan atau persetujuan itu akan menyebabkan: -
  1. melanggar hak mana-mana pihak ketiga;
  2. menyekat daripada mengguna dan menikmati Perkhidmatan oleh mana-mana ahli lain;
  3. menyebabkan PDB dan syarikat berkaitannya melanggar atau mencabul mana-mana undang-undang, statut atau peraturan yang berkenaan;
  4. menempatkan PDB dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan risiko liabiliti mengenai tuntutan yang dibangkitkan oleh pihak ketiga; atau
  5. memudaratkan reputasi PDB dan perniagaan perusahaannya yang berkaitan. Tanpa berprasangka akan perkara di atas, anda bersetuju untuk tidak:
   • Memuat naik, menyiarkan, e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengugut, memfitnah, mengasari, mengancam, membahayakan, berkelakuan tidak senonoh, memalsukan, memfitnah atau menyerang watak, berorientasikan seksual (melainkan dalam skop bidang topik forum atau papan mesej yang ditentukan oleh PDB mengikut budi bicara mutlaknya), menyinggung perasaan kaum dan / atau mengandungi kemerosotan kaum, mengutuk produk dan perkhidmatan pihak lain; bahan yang tidak tepat atau tidak menyenangkan yang menggalakkan kelakuan yang boleh menjadi kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, negara, kebangsaan atau antarabangsa yang diguna pakai atau menggalakkan penggunaan bahan terkawal atau sebaliknya menyalahi atau bertentangan dengan undang-undang. Untuk tujuan hukuman yang terdahulu, "kekasaran", kelucahan atau kekejaman (misalnya: "f * ck *") dianggap sama dengan memasukkan kata, frasa atau simbol yang tidak sesuai dalam jawatan, mesej atau sebaliknya laman web MyMesra. PDB mempunyai hak untuk memadam perkara sebegitu dari laman web MyMesra;
   • Menggunakan Perkhidmatan untuk membahayakan kanak-kanak bawah umur dengan apa cara sekalipun, atau mempromosikan apa-apa urusan seksual dengan kanak-kanak bawah umur;
   • Menyamar mana-mana orang atau entiti, sama ada orang yang sebenar atau fiksyen, termasuk tetapi tidak terhad kepada pekerja PDB, perunding, rasmi, pemimpin forum, panduan atau tuan rumah, atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menggambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti. Anda seharusnya bersetuju untuk tidak menggunakan sebarang nama ahli yang tidak sesuai;
   • Siarkan atau gunakan laman web MyMesra untuk mengedarkan atau menghantar apa-apa jenis bahan haram, termasuk tetapi tidak terhad kepada bahan haram dalam bentuk teks, grafik, video, program atau audio. Menyiarkan kandungan atau menyertai mana-mana bentuk perbincangan dengan niat untuk melakukan apa-apa aktiviti haram adalah dilarang sama sekali;
   • Memalsukan tajuk atau memanipulasi pengenal untuk menyembunyikan identiti anda atau menyembunyikan mana-mana Kandungan asal yang dihantar melalui Perkhidmatan;
   • Muat naik, siar, e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa Kandungan yang anda tidak mempunyai hak untuk menyediakan di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah hubungan kontrak atau fidusiari (seperti maklumat dalaman, maklumat proprietari dan sulit yang dipelajari atau dizahirkan sebagai sebahagian daripada hubungan pekerjaan atau di bawah perjanjian penerangan);
   • Memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa Kandungan yang melanggar sebarang paten, tanda dagangan, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak proprietari lain mana-mana pihak;
   • Memuat naik, menyiarkan, menghantar e-mel, menghantar atau menyediakan apa-apa pengiklanan, bahan promosi, "mel remeh," "spam," "surat berantai," "skim piramid," atau apa-apa bentuk permintaan lain yang tidak diminta, (seperti bilik membeli-belah) yang ditetapkan untuk tujuan tersebut;
   • Muat naik, siar, e-mel, menghantar atau sebaliknya menyediakan apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi;
   • Mengganggu aliran dialog normal, menyebabkan skrin untuk "tatal" lebih cepat daripada pengguna Perkhidmatan lain ketika menaip, atau bertindak dengan cara yang memberi kesan negatif kepada kebolehan pengguna lain untuk terlibat dalam pertukaran masa nyata;
   • Mengganggu Perkhidmatan atau pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Perkhidmatan, atau tidak mematuhi apa-apa kehendak, prosedur, polisi atau peraturan rangkaian yang berkaitan dengan Perkhidmatan;
   • Dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, negara atau antarabangsa yang berkenaan termasuk peraturan dan peraturan yang diisytiharkan oleh mana-mana organisasi kawal selia atau entiti kerajaan yang berkenaan;
   • "Membingkai" tapak atau mana-mana laman web di atasnya;
   • "Mengintip" atau sebaliknya mengganggu orang lain; atau
   • Mengumpul atau menyimpan data peribadi pengguna lain.
  Anda bersetuju bahawa anda mesti menilai, dan menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan sebarang Kandungan, termasuk sebarang pergantungan pada ketepatan, kesempurnaan, atau kegunaan Kandungan tersebut.

  Anda mengakui dan bersetuju bahawa PDB boleh menyimpan atau mendedahkan Kandungan jika diperlukan untuk berbuat demikian oleh undang-undang, melalui perintah mahkamah atau oleh pihak berkuasa pengawalseliaan yang berkenaan, atau dengan kepercayaan yang baik bahawa penyimpanan atau pendedahan sedemikian adalah perlu untuk:
  1. mematuhi proses perundangan;
  2. menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan ini;
  3. balas tuntutan bahawa sebarang Kandungan atau mana-mana bahagiannya melanggar hak pihak ketiga; atau
  4. melindungi hak, harta, atau keselamatan peribadi PDB, ahli MyMesra dan orang awam.

  Anda faham bahawa pemprosesan teknikal dan penghantaran Perkhidmatan, termasuk kandungan yang anda berikan, mungkin melibatkan
  1. penghantaran melalui pelbagai rangkaian; dan
  2. perubahan untuk menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal untuk menyambungkan rangkaian atau peranti
 • Bahan yang disediakan atau dihantar ke Laman Web MyMesra
  Dengan mengemukakan apa-apa bahan atau kandungan, yang termasuk nama ahli anda dan yang tersedia untuk diakses oleh orang awam melalui penggunaan Perkhidmatan, anda dengan ini memberikan PDB dan sekutunya hak royalti percuma, kekal, tidak boleh dibatalkan dan tidak eksklusif (termasuk apa-apa hak moral) dan lesen untuk menggunakan, melesenkan, menghasilkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, membuat karya terbitan daripadanya, mengedarkan, memperoleh hasil atau imbuhan, berkomunikasi dengan orang awam, melaksanakan dan memaparkan kandungan (secara keseluruhan atau sebahagian) di seluruh dunia dan / atau menggabungkannya dalam karya lain dalam apa jua bentuk, media atau teknologi yang kini diketahui atau dikembangkan kemudian, untuk jangka masa penuh apa-apa hak yang mungkin wujud dalam kandungan tersebut.

  Sehubungan dengan itu, anda menjamin dan mewakili bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak kepada kandungan yang dipersoalkan, termasuk tanpa had, semua hak yang anda perlukan untuk menyiarkan kandungan di laman web MyMesra.
 • Hak Harta Intelek
  Anda mengakui bahawa laman web MyMesra, Perkhidmatan dan apa-apa perisian berkaitan dengan kedua-duanya mengandungi bahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod, teks dan imej yang dilindungi oleh harta intelek dan undang-undang lain yang berkenaan. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa PDB, syarikat-syarikat berkaitan dan / atau sekutunya mempunyai hak milik dalam reka letak dan reka bentuk laman web MyMesra ini.

  Anda boleh menggunakan Perkhidmatan dan mengakses laman web MyMesra hanya untuk kegunaan peribadi dan bukan untuk kegunaan komersial anda. Anda tidak boleh menjual semula akses kepada mana-mana kandungan, maklumat, data atau bahan tersebut atau membuat salinan, menyiarkan, mengedar, menghasilkan semula, menyusun semula, membongkar, menaik taraf, mengubah suai, memuat naik, menghantar, mengubah, mengedit atau apa-apa cara pengeksploitasian dalam apa jua cara sekalipun di mana-mana bahagian Perkhidmatan dan Kandungan sama ada untuk dijual atau digunakan oleh orang lain untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis daripada PDB. Anda boleh membuat satu salinan cetakan maklumat apa-apa untuk kegunaan peribadi anda dengan syarat bahawa anda tidak akan memadamkan notis hak cipta atau hak harta intelektual lain dari mana-mana salinan cetak seperti Kandungan yang diakses secara elektronik. Sekiranya anda ingin menggunakan laman web MyMesra atau Perkhidmatan secara komersial, anda mesti membuat persetujuan dengan PDB terlebih dahulu sebelum anda boleh berbuat demikian.

  Anda tidak boleh menerjemahkan ke dalam bahasa lain apa-apa bahagian laman web MyMesra, Kandungan, termasuk PDB, syarikat, rakan kongsi, pengiklan atau sekutunya yang berkaitan dengan apa jua tujuan. Anda mesti membuat perjanjian dengan PDB terlebih dahulu sebelum anda boleh berbuat demikian.

  Laman web MyMesra termasuk tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama dagangan yang dimiliki oleh PDB, syarikat berkaitannya, rakan perniagaannya, pemberi lesen dan sama ada didaftarkan di bawah undang-undang yang berkenaan atau dilindungi oleh undang-undang. Melainkan dinyatakan sebaliknya semua tanda dan nama tersebut dimiliki oleh PDB atau syarikat yang berkaitan. Untuk mengelakkan keraguan, logo MyMesra dan sebarang tanda dagangan, nama dagangan atau tanda perkhidmatan yang mengandungi perkataan "MyMesra" dan / atau "Mesra" adalah milik PDB ("Tanda MyMesra"). Anda tidak boleh memaparkan atau menggunakan apa-apa cara, Tanda MyMesra atau sebarang logo, cap dagangan, tanda servis atau nama dagang lain yang terdapat di laman web MyMesra tanpa kebenaran bertulis kepada PDB terlebih dahulu.
 • Pemberitahuan Mengenai Sebarang Perlanggaran yang Mungkin Berlaku
  Sekiranya anda percaya bahawa Kandungan yang diterbitkan di laman web MyMesra boleh melanggar hak harta intelektual anda atau pihak ketiga, sila berikan notis bertulis tentang berlakunya kemungkinan pelanggaran tersebut kepada [email protected]
 • Perkhidmatan Pihak Ketiga
  Anda boleh menempah perkhidmatan atau barangan atau penyertaan promosi pengiklan melalui laman web MyMesra daripada orang lain yang tidak bergabung dengan PDB ("Penjual"). Segala perkara yang berkaitan dengan barangan dan perkhidmatan yang dikehendaki daripada Penjual, termasuk tetapi tidak terhad kepada terma pembelian, terma pembayaran, waranti, jaminan, penyelenggaraan dan penghantaran, adalah semata-mata di antara anda dan Penjual. PDB tidak membuat sebarang jaminan atau perwakilan mengenai apa-apa barang atau perkhidmatan yang disediakan oleh Penjual. Anda tidak akan mempertimbangkan PDB dan PDB juga tidak akan dianggap sebagai pihak kepada transaksi tersebut, sama ada atau tidak PDB telah menerima beberapa bentuk pendapatan atau imbuhan lain yang berkaitan dengan transaksi atau bertanggungjawab untuk sebarang kos atau ganti rugi yang timbul, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, anda atau mana-mana orang lain yang terlibat atau berkaitan dengan transaksi itu.
 • Pengubahsuaian Syarat Perkhidmatan
  PDB, dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlaknya, dan untuk apa-apa sebab, boleh mengubah, menangguhkan atau menghentikan sementara atau secara kekal, Perkhidmatan (atau mana-mana bahagiannya) dengan atau tanpa notis dan tanpa apa-apa liabiliti kepada anda atau kepada mana-mana pihak lain.
 • Penamatan
  Anda bersetuju bahawa bila-bila masa sahaja PDB boleh mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberi notis kepada anda, menamatkan atau menangguhkan akses anda kepada semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan dan / atau maklumat atau penggunaan laman web MyMesra untuk apa jua sebab, termasuk, tanpa had, di mana PDB mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa terdapat salah faham pada Borang Pendaftaran atau pelanggaran Syarat Perkhidmatan ini. Mana-mana aktiviti anda yang disyaki palsu, mengasari atau menyalahi undang-undang mungkin boleh dijadikan alasan untuk penamatan pendaftaran anda dan boleh dirujuk kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai. Anda maklum dan bersetuju bahawa PDB dengan serta-merta menyahaktifkan atau memadamkan akaun anda dan semua maklumat dan fail yang berkaitan dalam akaun anda dan / atau sebarang akses lanjut ke fail tersebut atau Perkhidmatan akan dihalang.

  PDB tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan penamatan pendaftaran anda dengan MyMesra. Sebaik sahaja penamatan pendaftaran anda walau atas apa jua sebab yang timbul, anda tidak boleh membuat apa-apa tuntutan atau permintaan terhadap PDB atau syarikat-syarikat berkaitannya.
 • Penafian Waranti
  Anda memahami bahawa PDB tidak menjamin dan tidak membuat perwakilan atau jaminan mengenai ketepatan masa, urutan, ketepatan, kesempurnaan, ketersediaan, atau keandalan berterusan Kandungan yang disebarkan kepada atau oleh mana-mana pihak. Anda faham bahawa PDB tidak menjamin bahawa Perkhidmatan tidak akan terganggu atau bebas daripada kesalahan. PDB akan berusaha untuk menawarkan Perkhidmatan dengan serta-merta dan tepat sebagaimana yang munasabah dapat dilaksanakan. Sekiranya Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya tidak tersedia, tertangguh, terganggu, tidak lengkap, atau tidak tepat atau sebaliknya secara material dan teruk terjejas, PDB hanya boleh berusaha setakat yang munasabah untuk membetulkan kegagalan tersebut.

  Anda bersetuju bahawa PDB tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang ketidaktepatan, kesilapan, peninggalan atau penangguhan dalam Kandungan yang boleh diakses melalui laman web MyMesra, atau untuk sebarang tindakan yang diambil oleh anda, atau mana-mana pihak ketiga ke atasnya.

  Anda bersetuju bahawa penggunaan laman web MyMesra atau maklumat yang diberikan di bawah ini adalah di bawah tanggungan risiko anda. Sebarang Kandungan yang dimuat turun atau yang diperolehi melalui penggunaan Perkhidmatan dilakukan atas budi bicara dan risiko anda sendiri dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk apa-apa kerosakan pada sistem komputer anda atau kehilangan data yang terhasil daripada penggunaan sebarang Kandungan tersebut. Laman web MyMesra, Perkhidmatan dan maklumat yang diberikan di bawah ini disediakan secara "sedia ada" dan "tersedia sebagai" tanpa sebarang jenis waranti, sama ada nyata atau tersirat, termasuk, tanpa batasan, kebolehdagangan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu atau berkenaan dengan tidak melanggar sebarang hak harta intelek.

  PDB berhak untuk menamatkan atau menggantung mana-mana ahli yang nama penggunanya tidak aktif untuk jangka masa tertentu. Anda perlu mendaftar semula sekiranya anda ingin menjadi ahli MyMesra.

  PDB tidak menjamin bahawa Perkhidmatan bebas daripada kesilapan atau virus, worm atau "Trojan Horse" dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang mungkin anda alami akibat daripada ciri-ciri kerosakan tersebut.

  Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan Perkhidmatan dan laman web MyMesra berada pada risiko anda sendiri dan PDB tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua cara terhadap anda atau kepada mana-mana pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, berkenaan dengan yang berikut:
  1. sebarang Kandungan dalam laman web MyMesra;
  2. penghantaran atau penghantaran sebarang Kandungan ke laman web MyMesra atau sebaliknya;
  3. apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau disebabkan oleh apa-apa kandungan bukan prestasi, kekurangan, gangguan atau penyimpangan sebarang Kandungan sama ada disebabkan oleh apa-apa perbuatan cuai atau peninggalan oleh PDB atau selainnya;
  4. apa-apa kejadian "force majeure" (iaitu banjir, keadaan cuaca yang luar biasa, gempa bumi, atau takdir Tuhan yang lain, kebakaran, perang, pemberontakan, rusuhan, pertikaian buruh, kemalangan, tindakan kerajaan, kegagalan kuasa komunikasi, atau sebarang sebab lain di luar kawalan PDB yang munasabah; atau
  5. penggunaan Perkhidmatan dan laman web MyMesra.
 • Ganti Rugi
  PDB, syarikat berkaitan dan / atau sekutunya tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk apa-apa kesalahan, ketidaktepatan, ketinggalan, kelewatan atau kegagalan lain dalam Perkhidmatan atau Kandungan yang disebabkan oleh peralatan komputer atau media komunikasi anda atau yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan anda menggunakan peralatan atau media komunikasi sedemikian.

  Selanjutnya, anda bersetuju, atas perbelanjaan anda sendiri, untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memegang PDB yang tidak berbahaya dan syarikat, sekutu, peniaga bersama atau rakan lain yang berkaitan dengan sebarang tuntutan, guaman, tindakan, permintaan atau prosiding lain, termasuk yuran guaman yang munasabah, dibuat oleh mana-mana pihak ketiga atau hasil yang berkaitan dengannya termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:
  1. penggunaan komputer oleh anda atau seseorang menggunakan komputer anda atau media komunikasi Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada pengeposan atau pemindahan apa-apa kandungan dan bahan;
  2. apa-apa ketidakpatuhan terhadap terma dan syarat di sini oleh anda atau seseorang yang menggunakan komputer anda;
  3. Mana-mana tuntutan bahawa apa-apa penggunaan Perkhidmatan oleh anda melanggar mana-mana hak harta intelek pihak ketiga atau selainnya menyebabkan kecederaan atau kerosakan kepada mana-mana pihak ketiga;
  4. apa-apa penghapusan, penambahan, penyisipan atau pengubahan kepada atau penggunaan mana-mana Perkhidmatan yang tidak dibenarkan oleh anda atau seseorang yang menggunakan komputer anda;
  5. apa-apa salah faham atau pelanggaran perwakilan atau jaminan yang dibuat oleh anda; atau
  6. secara amnya, sebarang tindakan pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan, Kandungan dan / atau maklumat tersebut, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan di bawah Syarat Perkhidmatan ini.
 • Had Liabiliti

  Dalam keadaan apa pun, PDB, syarikat berkaitan dan / atau sekutunya bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan, termasuk tetapi tidak terhad kepada tuntutan untuk kehilangan keuntungan atau ganti rugi punitif, sampingan, langsung, tidak langsung, khas atau berbangkit walau apa pun yang berlaku disebabkan oleh anda atau oleh mana-mana pihak lain berkenaan dengan penyediaan Perkhidmatan atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini walaupun PDB telah dinasihatkan mengenai kemungkinan kerosakan sedemikian.

 • Amalan Umum Berkaitan Penggunaan dan Penyimpanan
  Anda maklum bahawa PDB boleh menetapkan amalan am dan had mengenai penggunaan Perkhidmatan, termasuk tanpa had jumlah maksimum hari yang mesej e-mel, penyataan papan mesej atau Kandungan yang dimuat naik lain akan disimpan oleh Perkhidmatan, jumlah maksimum mesej e-mel yang mungkin dihantar atau diterima oleh akaun pada Perkhidmatan, saiz maksimum apa-apa mesej e-mel yang boleh dihantar atau diterima oleh akaun pada Perkhidmatan, ruang cakera maksimum yang akan diberikan kepada pelayan PDB bagi pihak anda, dan bilangan maksimum (dan tempoh maksimum yang mana) anda boleh mengakses Perkhidmatan dalam tempoh masa tertentu. Anda bersetuju bahawa PDB tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk penghapusan atau kegagalan untuk menyimpan sebarang mesej dan komunikasi lain atau Kandungan lain yang dikekalkan atau dihantar oleh Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa PDB berhak untuk log keluar atau menggantung akaun yang tidak aktif untuk jangka waktu yang lama. Anda selanjutnya mengakui bahawa PDB berhak mengubah amalan am dan had am pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlaknya, dengan atau tanpa notis.
 • Pautan Berlebihan di Laman Web MyMesra
  Laman web MyMesra mungkin dari semasa ke semasa mengandungi pautan ke laman web World Wide Web dan sumber-sumber pihak ketiga di Internet. PDB menyediakan pautan ke laman web ini hanya sebagai kemudahan. Kemasukan pautan tersebut di laman web MyMesra tidak disokong oleh PDB, sama ada mempunyai maksud tersirat atau sebaliknya, dari tapak yang dipautkan atau apa-apa produk atau perkhidmatan di laman web tersebut, dan tiada maklumat dalam laman tersebut telah disahkan atau diluluskan oleh PDB. Laman-laman yang dipautkan tidak berada di bawah kawalan PDB, dan PDB tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana laman yang dipautkan atau pautan yang terkandung di dalam laman web yang dipautkan. Anda bersetuju bahawa dalam keadaan apa pun PDB, syarikat berkaitan dan / atau sekutunya, dipertanggungjawabkan atau menanggung, apa-apa kerugian atau ganti rugi yang disebabkan atau didakwa telah disebabkan oleh penggunaan atau pergantungan kepada apa-apa kandungan, barangan atau perkhidmatan yang ada pada laman web sedemikian.
 • Pengesahan, Kenyataan, Notis dan Komunikasi Lain
  Anda harus tahu bahawa anda bertanggungjawab untuk menyemak apabila menerima resit pertama, sama ada dihantar kepada anda melalui pos, e-mel, atau cara elektronik lain, semua pengesahan, kenyataan, notis dan komunikasi lain. Semua maklumat yang terkandung di dalamnya akan mengikat anda, jika anda tidak membantah, sama ada secara bertulis atau melalui mel elektronik, dalam masa empat puluh lapan (48) jam selepas mana-mana dokumen itu dihantar kepada anda. Dalam semua kes, PDB berhak untuk menentukan pengesahan bantahan anda terhadap sebarang perkara yang dinyatakan dalam komunikasi tersebut. Notis dan komunikasi lain juga boleh diberikan kepada anda secara lisan.

  Anda bersetuju bahawa PDB memenuhi kewajipan undang-undangnya untuk menghantar mana-mana dokumen sedemikian kepada anda jika melalui penghantaran elektronik. Penghantaran elektronik mungkin dalam bentuk e-mel, lampiran e-mel elektronik, atau dalam bentuk muat turun yang tersedia dari laman web ini. Anda menyatakan bahawa anda akan memuat turun dokumen yang relevan dengan segera setelah menerima notis tentang ketersediaannya. Sekiranya anda mengalami sebarang kesulitan membuka dokumen secara elektronik yang disampaikan oleh PDB, anda akan segera menasihati PDB untuk membolehkan PDB membuat penghantaran yang diperlukan dengan cara lain. Kegagalan menasihati PDB akan kesulitan tersebut dalam masa empat puluh lapan jam (48) selepas penghantaran akan menjadi akuan bahawa anda telah menerima dan membuka dokumen tersebut.

  Komunikasi boleh dihantar kepada anda di alamat pos atau alamat e-mel elektronik anda atau di alamat lain seperti yang anda boleh berikan kepada kami secara bertulis atau yang dimasukkan di laman web ini. Semua komunikasi yang dihantar, sama ada melalui pos, e-mel, faksimili, telegraf, utusan atau sebaliknya, hendaklah disifatkan dihantar dan diterima, walaupun sebenarnya diterima atau tidak.

  Semua notis, pembayaran dan komunikasi lain yang perlu diberi secara bertulis di bawah Syarat Perkhidmatan ini akan diarahkan kepada PETRONAS Dagangan Berhad, Unit E-Perniagaan, Aras 25, Menara 2, Menara Berkembar Petronas, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia, atau kepada nama ahli di alamat terakhir yang terkandung dalam Borang Pendaftaran.
 • Remedi Disebabkan Perlanggaran Syarat
  Sekiranya PDB mendapati, bahawa anda telah melanggar mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan ini, atau telah menunjukkan tindakan yang tidak sesuai untuk keanggotaan MyMesra, PDB mengikut budi bicara mutlaknya berhak untuk: -
  1. memberi amaran kepada anda melalui e-mel (ke mana-mana alamat e-mel yang telah andaberikan kepada PDB) bahawa anda telah melanggar Syarat Perkhidmatan ini;
  2. memadam sebahagian atau semua kandungan yang disediakan oleh anda;
  3. menghentikan pendaftaran anda dengan MyMesra dan / atau mana-mana komuniti MyMesra yang lain;
  4. memaklumkan dan / atau menghantar kandungan kepada dan / atau bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang sesuai untuk tindakan selanjutnya; dan / atau
  5. apa-apa tindakan lain yang dianggap sesuai oleh PDB.

  Jika pendaftaran anda mempunyai keupayaan untuk mengakses laman web MyMesra, mana-mana komuniti MyMesra lain dan / atau Perkhidmatan dan Kandungan, kursus, acara, alat atau produk yang diberikan kepada anda akan dihentikan oleh PDB kerana pelanggaran anda terhadap mana-mana bahagian Syarat-Syarat Perkhidmatan ini atau untuk pengendalian yang tidak sesuai untuk komuniti MyMesra, maka anda bersetuju bahawa anda tidak akan cuba mendaftar semula atau mengakses laman web MyMesra, mana-mana komuniti MyMesra lain dan / atau Perkhidmatan lain yang disediakan oleh PDB melalui laman web MyMesra, melalui penggunaan nama ahli yang berlainan atau sebaliknya, dan anda mengakui bahawa anda tidak berhak untuk menerima bayaran balik untuk bayaran yang berkaitan dengan Perkhidmatan tersebut yang mana akses anda telah ditamatkan. Sekiranya anda melanggar hukuman yang terdahulu, PDB berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, segera mengambil apa-apa atau semua tindakan yang dinyatakan dalam subseksyen (i), (ii), (iii), (iv) dan ( v) peruntukan ini tanpa notis atau amaran kepada anda.
 • Undang-Undang dan Bidang Kuasa Yang Mentadbir
  Syarat Perkhidmatan ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Semua pertikaian yang timbul daripadanya atau berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini akan dikemukakan kepada mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang cekap di Kuala Lumpur, Malaysia.

  Jika anda ialah warganegara asing, bukan pemastautin, atau jika anda tidak tinggal di Malaysia, anda bersetuju untuk mengetepikan hak anda untuk memfailkan sebarang tindakan terhadap PDB di mana-mana tempat atau bidang kuasa asing selain di Malaysia seperti yang dinyatakan di atas.
 • Mengakses dari Luar Malaysia
  Jika anda memilih untuk mengakses Perkhidmatan dan Kandungan atau menyiarkan sebarang kandungan dari luar Malaysia, anda bertanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan aktiviti anda. Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak penuh, kuasa dan kapasiti penuh di bawah undang-undang bidang kuasa di mana anda berada, dan bahawasanya penggunaan Perkhidmatan dan akses laman web MyMesra tidak menyalahi undang-undang yang sama.
 • Pengecualian
  Kecuali sebagaimana yang dibenarkan secara khusus dalam Syarat Perkhidmatan ini, tiada peruntukan atau Syarat-Syarat Perkhidmatan ini boleh, tidak boleh dianggap, diketepikan, diubah, diubah suai atau dipinda kecuali dipersetujui secara bertulis oleh PDB.

  Apa-apa kegagalan PDB untuk menguatkuasakan apa-apa terma daripada Syarat Perkhidmatan ini, atau kesabaran, pengetahuan, persetujuan, kelewatan atau kelonggaran yang diberikan oleh PDB tidak boleh dianggap sebagai pengecualian mana-mana hak PDB di bawah Syarat Perkhidmatan ini.
 • Keseluruhan Perjanjian dan Pindaan
  Tertakluk kepada hak PDB untuk meminda Syarat Perkhidmatan selaras dengan Klausa 1 di sini, Syarat Perkhidmatan ini mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan PDB mengenai hal perkara di sini. Polisi dan / atau prosedur tertentu akan digariskan lebih lanjut di laman web MyMesra dan dengan menggunakan laman web MyMesra, anda bersetuju untuk terikat dengan mana-mana semua penyenaraian tersebut. Walau apa pun yang disebutkan di atas, anda juga mungkin tertakluk kepada Syarat Perkhidmatan tambahan yang mungkin dikenakan apabila anda menggunakan perkhidmatan gabungan, kandungan pihak ketiga atau perisian pihak ketiga.
 • Kesan Ketidaksahihan
  Setiap terma dan syarat di dalam Syarat Perkhidmatan ini boleh dipisahkan dan berbeza dari yang lain. Jika pada bila-bila masa apa-apa terma atau syarat ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan disebabkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan, perintah pentadbiran atau keputusan kehakiman oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang cekap, atau organisasi kawal selia, agensi atau badan, seperti tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah dilampirkan hanya kepada terma atau syarat dan kesahan terma dan syarat yang selebihnya tidak akan terjejas dan Syarat Perkhidmatan ini akan dilaksanakan seolah-olah ada istilah atau syarat yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan di sini.
 • Tajuk adalah deskriptif
  Tajuk setiap terma atau syarat yang terkandung di sini adalah untuk tujuan deskriptif sahaja dan tidak akan dianggap mengubah atau memenuhi syarat mana-mana hak atau kewajipan yang dinyatakan dalam setiap terma atau syarat tersebut.

  Dengan mendaftar sebagai ahli MyMesra, saya memberi persetujuan kepada PETRONAS untuk mengesahkan, mendedahkan dan / atau menukar maklumat yang berkaitan dengan saya dengan mana-mana pihak ketiga pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai mengikut budi bicara mutlaknya.
 • Mesra Rewards
  Tekan untuk baca Terma & Syarat Mesra Rewards yang penuh.
Ooops!
Generic Popup