Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Notis Undang-undang
Terma dan syarat berikut mentadbir penggunaan laman web ini dan rangkaiannya. Walaupun notis ini kelihatan panjang, kami percaya adalah penting buat anda untuk meluangkan masa membaca terma dan syarat di bawah dengan berhati-hati sebelum mengguna dan mengakses laman web ini dan rangkaiannya.
Terma dan syarat ini boleh disemak tanpa notis dari semasa ke semasa. Dengan mengakses laman web ini, anda mengakui dan menerima terma dan syarat berikut atau mana-mana semakannya. Jangan mengakses laman web ini atau Rangkaiannya jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat di bawah. Anda bertanggungjawab untuk mengkaji semula terma dan syarat ini dan syarat tambahan yang dipaparkan di laman web. Penggunaan laman web / perkhidmatan ini dan Rangkaiannya secara berterusan melambangkan persetujuan anda untuk semua terma, syarat dan pemberitahuan sedemikian.
 • Waranti dan Had Liabiliti
  Walaupun penjagaan telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat, kenyataan, teks, artikel, data, imej, skrin, laman web dan material lain yang terkandung di dalam laman web ini dan Rangkaiannya (selepas ini dirujuk sebagai "MATERIAL"), PETRONAS Dagangan Berhad, anak syarikatnya (dan syarikat berkaitan, syarikat bersekutu, syarikat sekutu, ejen, pengarah, pegawai dan pekerjanya (selepas ini ditakrifkan sebagai "Kami") tidak membuat sebarang representasi, jaminan atau jaminan mengenai ketepatan, kebolehpercayaan, kualiti, kebenaran, kesesuaian dan kesempurnaan MATERIAL tersebut. Kami berhak menambah, memadamkan atau membuat apa-apa perubahan kepada MATERIAL tanpa notis terlebih dahulu.
  Kami tidak boleh menerima apa-apa liabiliti disebabkan ketidaktepatan atau ketinggalan apa-apa dalam laman web ini. Kami juga menafikan segala liabiliti untuk apa-apa kerugian atau kerosakan secara langsung, tidak langsung, khas atau turutan walau dengan apa cara sekalipun yang mengakibatkan akses secara langsung atau tidak langsung atau penggunaan laman web ini dan pergantungan pada MATERIAL yang terkandung di sini. Apa-apa keputusan yang anda buat berdasarkan MATERIAL adalah tanggungjawab anda.

  Laman web ini juga mungkin mengandungi maklumat yang diberikan oleh pihak ketiga dan kami tidak membuat perwakilan atau jaminan mengenai maklumat pihak ketiga tersebut.

  Kami tidak menjamin bahawa fungsi atau operasi laman web ini tidak akan terganggu atau bebas daripada kesilapan, kesilapan itu diperbetulkan, atau laman web atau pelayan ini bebas daripada virus atau unsur-unsur berbahaya yang lain.

  Sekiranya MATERIAL dalam laman web ini merupakan atau tidak dianggap sebagai pelawaan untuk melabur di PETRONAS Dagangan Berhad, anak-anak syarikatnya dan syarikat berkaitan atau yang diundang oleh PETRONAS Dagangan Berhad, Kami akan membuat kontrak dengan anda. "Rangkaian" akan beroperasi untuk melindungi laman web MyMesra termasuk laman mikro produknya, tetapi tidak terhad kepada laman Korporat Dagangan PETRONAS, Bahan PelincirPETRONAS, PETRONAS Primax 3, laman Program Kesetiaan Mesra PETRONAS, SmartPay dan MyStation.
 • Sekatan ke atas Penggunaan
  Hak Cipta
  MATERIAL dalam laman web ini dibuka dan dimiliki oleh PETRONAS Dagangan Berhad secara kolektif tertakluk kepada undang-undang semasa yang melindungi Harta Intelek. 
  Hakcipta © PETRONAS Dagangan Berhad 2003. Semua hak cipta terpelihara.

  Unsur-unsur tertentu dalam laman web MyMesra akan mengandungi maklumat yang diberikan oleh ahli kami, penyedia maklumat dan / atau rakan kongsi kandungan. Semua hak, tajuk dan kepentingan (termasuk semua tanda dagangan, nama dagang, reka bentuk, paten, hak cipta, maklumat proprietari dan hak-hak harta intelektual lain) apa-apa maklumat, jenama, model, material dan karya yang dipetik dan / atau dihasilkan semula di laman web MyMesra berhubung dengan pengeluaran semula kempen pengiklanan, akan tetap menjadi milik PETRONAS Dagangan Berhad, ahli kami, penyedia maklumat dan / atau rakan kongsi kandungan dan / atau orang yang menyumbang kepada pengeluaran kempen seperti pelukis, jurugambar dan sebagainya, mengikut mana-mana yang berkenaan. Anda tidak memperoleh kepentingan proprietari dalam perkhidmatan, material atau salinan di dalamnya. Oleh itu, apa-apa perwakilan, penghasilan semula atau terjemahan daripadanya, tanpa persetujuan nyata PETRONAS Dagangan Berhad atau pemilik tertentu dianggap sebagai pelanggaran.

  Melainkan jika dinyatakan sebaliknya iaitu, MATERIAL yang terdapat di laman web ini adalah harta eksklusif PETRONAS Dagangan Berhad atau yang lain seperti yang ditunjukkan. Anda dibenarkan untuk mengakses laman web ini dan menyalin maklumat yang munasabah dari laman web ini untuk kegunaan peribadi, bukan keuntungan atau pendidikan sahaja, dengan syarat bahawa setiap halaman termasuk apa-apa notis hak cipta atau tanda dagang atau atribusi sebagaimana yang ditunjukkan pada halaman yang disalin. MATERIAL mungkin tidak boleh disalin, dipaparkan, diedarkan, dimuat turun, dilesenkan, diubah suai, diterbitkan, diterbitkan semula, digunakan semula, dijual semula, dihantar, digunakan untuk membuat kerja terbitan atau sebaliknya digunakan untuk tujuan awam atau komersil. Material, maklumat atau grafik tidak boleh diubah suai dengan apa-apa cara dan notis hak cipta yang berikut wajib ada pada semua salinan:

  "Copyright © PETRONAS Dagangan Berhad 2003"

  Tanda dagangan
  Nama dan logo "MyMesra" ialah tanda dagangan berdaftar PETRONAS Dagangan Berhad. Hak cipta terpelihara. Semua tanda dagang lain yang terdapat di laman web ini adalah hak milik pemilik masing-masing.
 • Memberi Pautan dan Membingkaikan Laman Web
  Sebarang laman web lain yang boleh diakses dan pautannya dihubungkan ke laman web ini mungkin tiada dalam kawalan kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak yang dipaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web yang dipautkan, atau apa-apa perubahan atau kemas kini kepada maklumat yang terkandung di dalam laman tersebut. Kami tidak boleh menerima apa-apa liabiliti berkaitan dengan mana-mana laman atau pautan sedemikian. Anda bertanggungjawab untuk melihat dan mematuhi kenyataan privasi dan terma penggunaan yang dipaparkan di mana-mana tapak yang dipautkan. Kami menyediakan laman web yang dipautkan kepada anda hanya sebagai kemudahan dan penyertaan mana-mana pautan sedemikian ke laman web ini tidak semestinya disahkan oleh pihak kami, atau entiti yang mengendalikan laman web tersebut atau sebarang produk atau perkhidmatan organisasi tersebut.

  Anda tidak boleh membingkaikan laman web ini dan juga memaut ke laman lain selain laman utama tanpa mendapatkan kebenaran nyata. Semua permintaan untuk mendapatkan keizinan bersama-sama butiran URL laman web yang anda cadangkan untuk dipautkan ke laman web ini harus diserahkan kepada:

  PETRONAS Dagangan Berhad
  Jabatan Perniagaan Teknologi
  Editor MyMesra
  Aras 12, Menara 2, Petronas Twin Towers,
  Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
  Malaysia
  E-mel: [email protected]

  Kami tidak diwajibkan memberi kebenaran kepada anda dan kami berhak untuk menarik balik kebenaran kami untuk anda memaut ke laman web ini.
 • Privasi
  Kami menghormati privasi anda sebagai pengguna laman web kami. Kami mengusahakan bahawa maklumat yang dikenal pasti secara peribadi yang dikemukakan kepada kami tidak akan diniagakan, dijual atau disewa kepada syarikat di luar Kumpulan Syarikat PETRONAS. Nama dan maklumat peribadi anda hanya akan digunakan untuk tujuan surat-menyurat.
 • Penyerahan Maklumat
  Walaupun mana-mana maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi akan dilindungi di bawah peruntukan privasi kami di atas, sebarang maklumat lain yang anda hantar dan berikan kepada kami melalui laman web ini akan dianggap sebagai maklumat yang tidak sulit dan kami tidak dikenakan royalti, tidak disekat dan tidak ditarik lesen untuk menggunakan maklumat itu untuk tujuan yang sepatutnya.

  Anda dilarang sama sekali daripada memberi hantaran serta menghantar atau mengambil maklumat dari laman web ini yang menyalahi undang-undang, memfitnah, mengancam, bersifat lucah, atau tidak senonoh atau yang boleh menimbulkan sebarang liabiliti jenayah atau sivil.
 • Pentadbiran Undang-Undang
  Penggunaan laman web ini dan pengendalian terma-terma dan syarat-syarat yang terkandung di sini akan ditadbir mengikut undang-undang Malaysia. Apa-apa pertikaian yang timbul dan berhubung dengan laman web ini, termasuk terma dan syarat ini tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.
Ooops!
Generic Popup