Rasa bertuah? Anda juga boleh hantar impian anda untuk berpeluang menang!


BM
Hello, I am MeVA. How can I help you?
Talk to MeVA
<  Slide to cancel
I'm listening ...
Click to stop recording
Kod Kendalian Dan Etika Perniagaan
Matlamat kami adalah untuk memupuk kesedaran tentang toleransi sifar kami terhadap rasuah, dalam apa jua bentuk. Keberkesanan organisasi adalah penting untuk daya saing perniagaan jangka panjang.
 • Tadbir Urus
  Kata Pengantar oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
  Dengan perhatian yang diberikan kepada perkara tadbir urus korporat dalam persekitaran hari ini, setiap pekerja dalam organisasi ini mempunyai kepentingan dalam proses tadbir urus. Mengekalkan etika, budaya yang mematuhi undang-undang memberikan manfaat yang besar kepada organisasi seperti kami.

  Seiring dengan pelebaran dan pengembangan perniagaan dan geografi kami, penanaman nilai-nilai bersama kami di seluruh kumpulan menjadi semakin penting. Nilai bersama kami iaitu kesetiaan, profesionalisme, integriti dan perpaduan akan terus berdiri bersama kami dengan baik dalam segala hal yang kami lakukan dan merupakan asas kepada Prinsip Perniagaan Umum PETRONAS. Ini juga selaras dengan prinsip Program Peningkatan Korporat, yang bertujuan untuk meletakkan fikiran dan tingkah laku kita untuk tumpuan perniagaan yang lebih intensif.

  Walaupun nilai bersama kami menentukan apa yang kami percaya dan apa yang kami ada, saya percaya ia tepat pada masanya dan penting untuk kami menyemak dan menyelaraskan Kod sedia ada dengan operasi kami di seluruh dunia untuk meningkatkan konsistensi dan menyokong pengawasan pengurusan yang berkesan. Oleh itu, Kod sedia ada telah disemak dan dinamakan semula Kod Etika dan Etika Perniagaan PETRONAS ("CoBE"). CoBE ini dipertingkatkan untuk menampung perkembangan dalam undang-undang dan amalan tempatan dan antarabangsa, serta perkembangan teknologi. Tersenarai mengikut piawaian antarabangsa, CoBE bersama-sama dengan nilai bersama kami akan menjadi penunjuk panduan mengenai bagaimana kita semua diharapkan untuk menjalankan kerja kita. CoBE bukan sahaja akan mempromosikan pematuhan undang-undang dan prosedur, tetapi ia juga akan menyediakan kompas moral untuk memastikan tingkah laku individu kami selaras dengan Nilai Bersama PETRONAS.

  CoBE mengandungi kenyataan terperinci polisi mengenai standard tingkah laku dan etika yang diharapkan dari setiap individu yang mengaplikasikan CoBE. CoBE diguna pakai kepada semua pekerja dan pengarah dalam Kumpulan PETRONAS di seluruh dunia. PETRONAS juga menjangkakan bahawa kontraktor, subkontraktor, perunding, ejen, wakil dan lain-lain yang menjalankan kerja atau perkhidmatan bagi pihak PETRONAS akan mematuhi bahagian-bahagian yang berkaitan dari CoBE semasa melaksanakan kerja atau perkhidmatan tersebut. Khususnya, CoBE dengan jelas melarang solisitasi, rasuah dan aktiviti rasuah lain yang bukan sahaja dilakukan oleh pekerja dan pengarah tetapi juga oleh pihak ketiga yang menjalankan kerja atau perkhidmatan bagi pihak syarikat dalam Kumpulan PETRONAS.

  Melihat kepada aplikasi antarabangsa CoBE, beberapa peruntukan dari CoBE akan diubah suai untuk menyesuaikan CoBE kepada kehendak-kehendak bidang kuasa tempatan di mana PETRONAS beroperasi. CoBE akan mempunyai Penambahan Negara yang berasingan untuk memenuhi undang-undang tempatan dan undang-undang yang berkaitan.

  CoBE bersama Panduan CoBE yang menetapkan soalan yang sering ditanyakan dan beberapa perkara "Buat & Jangan Buat" berhubung dengan situasi tertentu. CoBE, Penambahan Negara (jika berkenaan) dan Panduan CoBE akan dicetak dalam buku kecil dan diedarkan kepada semua pekerja dan juga boleh didapati di laman web PETRONAS untuk dilihat oleh pihak ketiga yang berurusan dengan Syarikat serta orang awam.

  Sebagai pekerja Kumpulan PETRONAS, adalah tanggungjawab masing-masing untuk menginternalisasi dan mematuhi CoBE ini. Adalah menjadi tanggungjawab setiap BARISAN PENGURUS untuk memastikan pekerja kami menegakkan CoBE. Lembaga Pengarah dan Pengurusan PETRONAS memberi perhatian besar kepada CoBE dan mendesak agar semua orang dalam Kumpulan PETRONAS menjadikannya komitmen peribadi untuk mematuhi CoBE.

  Dengan ini, saya ingin melancarkan CoBE baharu dan Panduan CoBE untuk Kumpulan PETRONAS.

  Dato' Shamsul Azhar Abbas
  Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif
 • Kod Kendalian dan Etika Perniagaan
  CoBE mengandungi kenyataan polisi terperinci mengenai standard tingkah laku dan etika yang diharapkan dari setiap individu yang mengaplikasikan CoBE.
  CoBE – Penambahan Negara (Malaysia)
  Melihat kepada aplikasi antarabangsa CoBE, beberapa peruntukan dari CoBE akan diubah suai untuk menyesuaikan CoBE kepada kehendak-kehendak bidang kuasa tempatan di mana PETRONAS beroperasi. CoBE akan mempunyai Penambahan Negara yang berasingan untuk memenuhi undang-undang tempatan dan undang-undang yang berkaitan.
  Garis Panduan CoBE
  Manual Anti-Rasuah dan Penyelewengan PETRONAS
 • Pemberi Maklumat
  Laman ini berfungsi sebagai panduan bagi pekerja PETRONAS dan orang awam untuk mendedahkan apa-apa kelakuan tidak wajar yang dilakukan atau akan dilakukan dalam Kumpulan PETRONAS menerusi saluran dalaman PETRONAS.

  Muat turun (.pdf):
Ooops!
Generic Popup